Høringssvar skolestruktursaken

FAU Iddevang skole
V/ Anne Cathrine Høvik
Fagerholtvn. 105
1765 HALDEN                                                                  
 
                                                                                              Halden 14.1.2009
 
 
Halden kommune
Skole- og Barnehagefaglig stab
Storgt. 8
1771 HALDEN        
 
 
 
Høringsuttalelse vedr. Forslag om endring av opptaksområder for skolene i Halden
 
 
 
Først og fremst ønsker vi å vise til Iddevangs svar på den forrige høringsrunden. Iddevang FAU er meget fornøyd med Iddevang skole. Vi setter pris på at Iddevang er en liten og oversiktlig skole med et meget godt miljø. Iddevang skole ligger over gjennomsnittet i Halden kommune når det gjelder trivsel.
 
Fordeler ved en liten skole
Mange foreldre har valgt å bosette seg i skolekretsen nettopp fordi de ønsker at barna skal få gå på en liten oversiktlig skole med et trygt skolemiljø der alle barna blir sett.
 
I saksdokumentene til høringsinvitasjonen blir det vist til forskning som taler for store skoler. I forrige høringssvar av 14.03.08 fra Iddevang skole, etterlyste vi forskning til fordel for små skoler for å nyansere debatten. Vi kan ikke se at dette har kommet frem i denne høringsrunden. Som eksempel på en god liten skole, kan vi vise til Stenby skole som er kåret til landets beste barneskole. Dette er en liten skole og elevene her mener de har landets beste læringsmiljø.
 
FAU ønsker å påpeke at etter erfaring fra egen skole mener vi at den optimale klassestørrelsen må være ca. 17 - 20 elever.
 
Uteområder på Iddevang
Iddevang skole har et eksepsjonelt flott uteområde som brukes flittig. Vi har nærhet til både fjord og skog. Nærområdene blir mye brukt i både ordinær undervisning og i tematisert undervisning hvor ungene for eksempel lærer om nærområdene på Idd. I skogen er det opparbeidet egne stier og naturløyper og på Ystehede har vi tilgang til velodromen. Det er både lavvo og gapahuk i skogen. I skolegården er det rikelig plass til utfoldelse med bl.a. egen ballbinge.
 
 
 
 
Iddevang et samlingspunkt på Idd
Vi vil minne om at også Iddevang skole er et samlingspunkt i lokalmiljøet på Idd. Skolen brukes blant annet 4 kvelder i uken av lag og foreninger fra nærmiljøet og er nært knyttet opp mot Idd sportsklubb slik også Prestebakke skole er.
 
 
Utviklingsmuligheter på Iddevang
I hørings innbydelsen står det at en eventuell ny skole på Idd, skal plasseres sentralt på Idd. FAU sin oppfatning av hva som er sentralt på Idd, vil være i området rundt Idd kirke. Dette er et knutepunkt hvor veiene fra byen, Prestebakke, Kornsjø, Enningdalen, Bakke og Aspedammen møtes. Vi vil igjen minne om at det er stat og kommune som eier områdene rundt dagens Iddevang skole. Her vil det være god plass til å bygge en ny storskole på Idd. Det ville da ikke være nødvendig og ekspropriere privat grunn. I denne forbindelse, viser vi til HA av 9 jan. 2009. ”Nei til bygging på mer dyrket mark”. Fylkesmannen sier her at det ikke er nødvendig å bruke mer dyrket mark til utbyggingsformål i kommunen.
 
Videre ønsker vi at prosjekterte byggefelt på Iddesiden blir tatt med i betraktning ved en ny skolestruktur på Idd.
 
Viktige momenter ved en eventuell ny storskole på Idd
Vi ser av høringspapirene at en ny storskole på Idd anbefales ved å slå sammen Prestebakke, Øberg og Iddevang skoler. Iddevang FAU verken kan eller vil uttale seg i forhold til en sammenslåing av skoler som innbefatter nedleggelse av Prestebakke skole. Vi mener at en nedleggelse av Prestebakke skole er en mye større diskusjon enn kun en skole politisk diskusjon.
Når dette er sagt, vil vi også motsette oss enhver løsning som innebærer at Iddevang skole legges ned og at elvene vil bli fordelt mellom Øberg og Prestebakke skoler, slik et av alternativene fra rådmannen antyder.
 
Vi etterlyser en plan på en eventuell etterbruk av byningsmasser som blir nedlagt.
 
Ved en eventuell ny skolestruktur på Idd, ønsker vi at prinsippet om fritt skolevalg skal gjeninnføres for elevene på Iddesiden. Ingen bør tvinges til å kjøre motsatt vei av det som er naturlig for dem.
 
Hvis resultatet av denne høringsrunden blir at det skal bygges en ny skole på Idd, ønsker vi i denne omgang å peke på følgene momenter som viktige:
 
  1. Gode nok fremtidige utvidelses muligheter.
  2. Beliggenhet. Gode og store nok uteområder med nærhet til skogen og kanskje spesielt fjorden som jo er sentral her på Idd.
  3. En eventuell ny skole bør hvis mulig, bygges på en flate.
  4. Skolen bør bygges med seksjoner for å skille f. eks. stor- og småskolen.
  5. Gode og utviklende ute arealer med mulighet til variert lek og fritidssysler.
  6. Gode spesial rom og nok grupperom.
  7. Tilrettelagte undervisningsrom med høyde for fremtidens undervisnings tilbud. For eksempel i forhold til IKT.
 
Mest av alt ønsker vi en forutsigbar skole for dagens og fremtidens elever på Idd.
 
 
Med vennlig hilsen
For FAU Iddevang skole
 
 
Anne Cathrine Høvik